เกี่ยวกับเรา

          สำนักงานบุคลากร มีผู้อำนวยการสำนักงานบุคลากร เป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงาน มีหน้าที่บริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี ตามโครงสร้างการบริหาร และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย 
          หน้าที่
          วางแผนงานบุคลากร ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร ดำเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากร คำสั่งเกี่ยวกับบุคลากร การออกใบรับรองการปฏิบัติงาน กลั่นกรองและพิจารณาหนังสือที่บุคลากรเสนอ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลาการในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลและควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย เป็นกรรมการร่วมพิจารณาการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          คณะกรรมการบุคลากร
          ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี โดยการเสนอของรองอธิการบดี เพื่อเสนอการพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวกับบุคลากรตามที่อธิการบดีมอบหมาย หรืออาจมีคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจเฉพาะ โดยมีรองอธิการบดีเป็นประธาน
 กฎหมาย/กฎ  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 
" อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี ในการบริหารงานบุคคล "


ข้อบังคับวิทยาลัยตาปี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
 
" เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล วินัย หลักเกณฑ์การจ้าง และการเลิกจ้าง "

ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 
" การปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การลา การแต่งกาย การพิจารณาโทษทางวินัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน "


ร่วมงานกับเรา


รับสมัคร "เจ้าหน้าที่" ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา จบปริญญาตรี สาขาวิชา "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" หรือ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     "รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561"